фазе пројекта

Реализација Пројекта урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву одвија се у две основне фазе: 1) ПРИПРЕМНА ФАЗА, и 2) ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ.

Оне се делом реализују упоредо и међусобно су зависне.

ПРИПРЕМНА ФАЗА хронолошки обухвата:
–   усвајање Извештаја о изводљивости на Влади Републике Србије,
–   одобрење захтева за кредит,
–   припрему документације и утврђивање власничких права над постојећим становима,
–   закључивање уговорних односа о размени непокретности,

–   закључивање Оквирног кредитног споразума између Министарства финансија и Развојне банке Савета Европе,
–   ратификацију Закона о Оквирном кредитном споразуму у Народној скупштини РС,
–   закључивање споразума између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Града Краљева,

ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ подељена је у две подфазе.

ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 1 подразумева изградњу нових зграда и обухвата:
–   геотехничка и геофизичка испитивања,
–   процену утицаја на животну средину,
–   урбанистичко-архитектонски конкурс,
–   израду урбанистичке документације,
–   израду пројектне документације за изградњу и рушење,
–   добијање дозвола и сертификата,
–   организовање јавне набавке за избор извођача радова,
–   изградњу нових зграда.

ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 2 обухвата:
–   ПРЕСЕЉЕЊЕ
–   припрему крајњих корисника за пресељење,
–   пресељење;

–  РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗГРАДА
–   организовање јавне набавке за рушење постојећих зграда,
–   рушење постојећих зграда;

–   ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

–   организовање јавне набавке за изградњу инфраструктуре и комуналног и партерног
уређења,
–   изградњу инфраструктуре,
–   партерно и комунално уређење локације.

власнички односи

Град Краљево ће, као власник новоизграђених станова, са власницима старих станова закључивати уговоре о размени непокретности по принципу „стан за стан“ (m² нето корисне површине за m² нето корисне површине).

Размена станова ће се вршити у складу са имовинско-правним статусом утврђеним за све случајеве становања на локацији. Станови ће за размену бити разматрани само после укњижења – уписивања имовине у катастар непокретности.

Одређивање власничког статуса и станарских права мора да буде окончано током припремне фазе Пројекта. Крајњи корисници су одговорни за благовремено припрему свих потребних докумената везаних за имовински статус станова. Градске власти и ЈУП ће пружити помоћ власницима при упису права власништва над постојећим становима.

Власници станова, који чине већину у насељу, ће закључивањем уговора о размени непокретности у власништво добити нове станове, док ће лица са правом коришћења стана задржати свој статус и у новим становима, уз непрофитно одређену закупнину.

Имајући у виду обавезу изградње нових станова у складу са важећим прописима њихова корисна површина ће бити нешто већа од корисне површине постојећих станова.

Власници старих станова стичу право куповине или право закупа уз могућност накнадне куповине позитивне разлике у нето корисној површини новог у односу на стари стан.

Уговорима о размени станова ће, између осталог, бити одређени и начини отплате позитивне разлике у површини, висине закупнина у случајевима закупа позитивне разлике у површини, обавезе везане за пресељење, управљање и одржавање зграда.

Куповина позитивне разлике у површини ће бити омогућена по субвенционисаној цени, у ратама у року не дужем од 20 година, у форми отплате покривене хипотеком, без камате, уз зарачунавање минималног износа трошкова финансијске администрације отплате.

Закуп позитивне разлике у површини ће бити омогућен по непрофитној цени, одређеној у складу са важећим прописима.

Власници и корисници старих станова ће благовремено бити обавештени о свим могућим опцијама, њиховим правима и обавезама.

учешће крајњих корисника у реализацији Пројекта.

У жељи да осигурају широки друштвени консензус, јавну подршку, социјалну одрживост и адекватне одговоре на стамбене и животне потребе становника насеља градске власти и ЈУП пружају снажну подршку активном учешћу крајњих корисника у реализацији Пројекта.

Коментари, предлози и мишљења крајњих корисника су важни за спровођење пројектних активности, а већина активности је заснована на консултацијама са корисницима, непосредно и преко њихових представничких тела.

Представничка тела ( Извршни и Координациони одбор ) ће имати значајну улогу у прикупљању информација о имовинско-правним односима, обавештавању и информисању крајњих корисника, организовању састанака представника града и ЈУП са крајњим корисницима, пружању помоћи при званичном мерењу површина станова, у припреми урбанистичко- архитектонског конкурса за нове зграде и другим активностима на Пројекту.

Град Краљево је отворио Инфо-пулт где је могуће обавестити се о реализацији и актуелном статусу Пројекта и добити све релевантне информације. У раду Инфо- пулта ће активну улогу имати и чланови Координационог одбора.