циљеви и оправданост пројекта

Пројекат за циљеве има обезбеђивање адекватног стамбеног простора породицама чији су станови оштећени земљотресом и унапређење укупне социо-економске ситуације у насељу.

Нове зграде ће бити изграђене по свим савременим стандардима и нормама архитектонског пројектовања, сеизмичке отпорности, енергетске ефикасности и приступачности и искоришћења простора. Домаћинствима ће тако бити обезбеђени већи, безбеднији и боље опремљени и удобнији станови.

Реализацијом Пројекта ће значајно порасти тржишна вредност имовине власника, како због квалитета нових објеката, тако и услед повећања вредности локације на основу уређења земљишта и изградње инфраструктуре.

финансирање

Пројекат финансирају Република Србија са 8 милиона евра из кредита Развојне банке Савета Европе и Град Краљево у износу процењеном на 5,60 милиона евра, превасходно кроз земљиште, изградњу нове инфраструктуре и спољно уређење.

На реализацији Пројекта учествују Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство финансија, Републичка агенција за становање ( РАС ), Град Краљево и Инвестициони оквир за Западни Балкан ( Western Balkans Investment Freamwork- WBIF ).

управљање и мониторинг пројекта

Град Краљево реализује Пројекат преко Јединице за управљање пројектом (ЈУП) образоване коришћењем постојећих капацитета Градске управе града Краљева и јавних предузећа чији је оснивач град – ЈП “Општинска стамбене агенција” Краљево и Дирекције за планирање и изградњу “Краљево”, уз техничку подршку Инвестиционог оквира за Западни Балкан.

ЈУП је задужен за послове управљања и спровођења Пројекта, мониторинга, извештавања, финансијског менаџмента и уговарања.

ЈУП обезбеђује сталну комуникацију са крајњим корисницима- власницима и корисницима станова, размену информација и консултације преко Инфо пулта и електронским путем, односно преко e-mail адресе и интернет странице Пројекта.

Надзор над реализацијом Пројекта и контролу трошења средстава вршиће РАС.

социјални и еколошки аспекти

Пројекат ће донети директну корист становницима насеља и Граду Краљеву.

Крајњи корисници ће постати власници или корисници нових станова, пројектованих и изграђених у складу са савременим стандардима коришћења простора, приступачности, безбедности, енергетске ефикасности и опремљених свом потребном инфраструктуром. Квалитет живота ће бити значајно унапређен.

Свеобухватна обнова локације кроз урбану регенерацију ће повећати вредност опремљеног градског грађевинског земљишта. Израда планске документације ће омогућити повећање густине на локацији и допринети ефикаснијем и боље организованом коришћењу земљишта и инфраструктуре, мање мрежне губитке и потрошњу енергије.

Пројекат ће бити могуће користити као угледни пример за будуће урбане обнове и прогушћавања и у другим деловима Краљева, а у складу са широм стратегијом повећања густине у виду једног од начина за достизање социо-економске и еколошке одрживости града.

Претходном Проценом утицаја Пројекта на животну средину показало се да ће радови на градњи, рушењу и партерном уређењу произвести значајне утицаје на животну средину, али и да су сви негативни утицаји ограниченог трајања и локалног утицаја, као и да ће престати са завршетком радова. Негативни утицаји ће бити умањени применом одговарајућих организационих и техничких мера током радова, дефинисаних националним регулативама које се тичу организације градилишта. Са друге стране, изградња инфраструктуре на локацији ће имати позитиван дугорочан утицај на еколошку ситуацију. Зграде изграђене у оквиру Пројекта ће бити грађене тако да задовољавају критеријуме неопходне за добијање сертификата о енергетској ефикасности, односно да задовоље најмање категорију ”Ц” критеријума енергетске ефикасности.

технички аспекти

Имајући у виду комплексну природу Пројекта, изградњу нових објеката на слободном простору између постојећих зграда и очекиване значајне утицаје на животну средину, методологија и динамика градње и рушења су најуже повезане са резултатима урбанистичко – архитектонског конкурса.

….