ВЛАСНИЧКИ ОДНОСИ

Град Краљево ће, као власник новоизграђених станова, са власницима старих станова закључивати уговоре о размени непокретности по принципу „стан за стан“ (m² нето корисне површине за m² нето корисне површине).

Размена станова ће се вршити у складу са имовинско-правним статусом утврђеним за све случајеве становања на локацији. Станови ће за размену бити разматрани само после укњижења – уписивања имовине у катастар непокретности.

Одређивање власничког статуса и станарских права мора да буде окончано током припремне фазе Пројекта. Крајњи корисници су одговорни за благовремену припрему свих потребних докумената везаних за имовински статус станова. Градске власти и ЈУП ће пружити помоћ власницима при упису права власништва над постојећим становима.

Власници станова, који чине већину у насељу, ће закључивањем уговора о размени непокретности у власништво добити нове станове, док ће лица са правом коришћења стана задржати свој статус и у новим становима, уз непрофитно одређену закупнину.

Имајући у виду обавезу изградње нових станова у складу са важећим прописима њихова корисна површина ће бити нешто већа од корисне површине постојећих станова.

Власници старих станова стичу право куповине или право закупа уз могућност накнадне куповине позитивне разлике у нето корисној површини новог у односу на стари стан.

Уговорима о размени станова ће, између осталог, бити одређени и начини отплате позитивне разлике у површини, висине закупнина у случајевима закупа позитивне разлике у површини, обавезе везане за пресељење, управљање и одржавање зграда.

Куповина позитивне разлике у површини ће бити омогућена по субвенционисаној цени, у ратама у року не дужем од 20 година, у форми отплате покривене хипотеком, без камате, уз зарачунавање минималног износа трошкова финансијске администрације отплате.

Закуп позитивне разлике у површини ће бити омогућен по непрофитној цени, одређеној у складу са важећим прописима.

Власници и корисници старих станова ће благовремено бити обавештени о свим могућим опцијама, њиховим правима и обавезама.