СОЦИЈАЛНИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ

Пројекат ће донети директну корист становницима насеља и Граду Краљеву.

Крајњи корисници ће постати власници или корисници нових станова, пројектованих и изграђених у складу са савременим стандардима коришћења простора, приступачности, безбедности, енергетске ефикасности и опремљених свом потребном инфраструктуром. Квалитет живота ће бити значајно унапређен.

Свеобухватна обнова локације кроз урбану регенерацију ће повећати вредност опремљеног градског грађевинског земљишта. Израда планске документације ће омогућити повећање густине на локацији и допринети ефикаснијем и боље организованом коришћењу земљишта и инфраструктуре, мање мрежне губитке и потрошњу енергије.

Пројекат ће бити угледни пример за будуће урбане обнове и прогушћавања и у другим деловима Краљева, а у складу са широм стратегијом повећања густине у виду једног од начина за достизање социо-економске и еколошке одрживости града.

Претходном Проценом утицаја Пројекта на животну средину показало се да ће радови на изградњи, рушењу и партерном уређењу произвести значајне утицаје на животну средину, али и да су сви негативни утицаји ограниченог трајања и локалног утицаја, као и да ће престати са завршетком радова. Негативни утицаји ће бити умањени применом одговарајућих организационих и техничких мера током радова, дефинисаних националним регулативама које се тичу организације градилишта. Са друге стране, изградња инфраструктуре на локацији ће имати позитиван дугорочан утицај на еколошку ситуацију. Зграде изграђене у оквиру Пројекта ће бити грађене тако да задовољавају критеријуме неопходне за добијање сертификата о енергетској ефикасности, односно да задовоље најмање категорију ”Ц” критеријума енергетске ефикасности.

 

slika-KV03 (1)
 

ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ

Имајући у виду комплексну природу Пројекта, изградњу нових објеката на слободном простору између постојећих зграда и очекиване значајне утицаје на животну средину, методологија и динамика градње и рушења су најуже повезане са резултатима урбанистичко-архитектонског конкурса.