ФАЗЕ ПРОЈЕКТА

Реализација Пројекта урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву одвија се у две основне фазе:

1) ПРИПРЕМНА ФАЗА, и
2) ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ.

Оне се делом реализују упоредо и међусобно су зависне.

ПРИПРЕМНА ФАЗА хронолошки обухвата:
1.усвајање Извештаја о изводљивости на Влади Републике Србије,
2.одобрење захтева за кредит,
3.припрему документације и утврђивање власничких права над постојећим становима,
4.закључивање уговорних односа о размени непокретности,
5.закључивање Оквирног кредитног споразума између Министарства финансија и Развојне банке Савета Европе,
6.ратификацију Закона о Оквирном кредитном споразуму у Народној скупштини РС,
7.закључивање споразума између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Града Краљева.

 

ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ подељена је у две подфазе.

ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 1 подразумева изградњу нових зграда и обухвата:
1.геотехничка и геофизичка испитивања,
2.процену утицаја на животну средину,
3.урбанистичко-архитектонски конкурс,
4.израду урбанистичке документације,
5.израду пројектне документације за изградњу и рушење,
6.добијање дозвола и сертификата,
7.организовање јавне набавке за избор извођача радова,
8.изградњу нових зграда.
ФАЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 2 обухвата:
1.ПРЕСЕЉЕЊЕ
1.1припрему крајњих корисника за пресељење,
1.2пресељење,
2.РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗГРАДА
2.1организовање јавне набавке за рушење постојећих зграда,
2.2рушење постојећих зграда,
3.ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
3.1организовање јавне набавке за изградњу инфраструктуре и комуналног и партерног
уређења,
3.2изградњу инфраструктуре,
3.3партерно и комунално уређење локације.