ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈУ

У оквиру техничке подршке коју Western Balkans Investment Framework (WBIF-IPF3) пружа Пројекту урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, биће реализован позивни конкурс за урбанистичко-архитектонско решење Пројекта, у сарадњи са Градом Краљевом, Министарством за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру и Удружењем архитеката Србије.

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Пројекат има за циљ обезбеђивање нових станова као компензацију власницима чији су станови оштећени у земљотресу, који је погодио Краљево у новембру 2010. године. Планирано је рушење 21 постојећег објекта и градња 4 или више вишеспратних стамбених зграда на једном делу локације, са укупно 360 станова, површине око 17.000m2 нето корисне површине, у које ће бити пресељени садашњи становници насеља. Лица са правом коришћења стана биће пресељена у станове у општинском власништву. Прва фаза, која је предмет Пројекта, обухвата и партерно уређење целе локације и изградњу потребне инфраструктуре.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) је одредило град Краљево за управљање Пројектом, а Републичку агенцију за становање (РАС) за надзор над реализацијом и финансијску администрацију Пројекта на републичком нивоу. WBIF-IPF3, као техничка подршка координише све фазе Пројекта.

За финансирање Пројекта, Република Србија узима зајам код Развојне банке Савета Европе и реализује инвестицију преко МГСИ која ће новац преносити граду Краљеву као бесповратна средства.

Као подршку инвестицији, ЕУ фонд Western Balkans Infrastructure Project Facility, Technical Asisstance Window (WBIPF TA), реализује техничку подршку Пројекту, између осталог и кроз обезбеђење пројектне документације. Најављени конкурс је део предвиђене процедуре.

 

ОБУХВАТ КОНКУРСА

Обухват конкурса је урбанистичко решење за парцелу величине 3,4 хектара и оно се односи на територију на којој ће бити грађене стамбене зграде које су предмет архитектонског конкурса (4 или више, у бруто површини око 17.000m2). На том делу територије идејним пројектом ће се детаљно разрадити и партерно уређење.
Концепт урбанистичко-архитектонског позивног конкурса је да се додели прва награда у виду уговора за израду комплетне пројектне документације на основу које се могу изводити радови, по унапред познатим уговорним условима.

Инвеститор, IPF Техничка подршка Пројекту изабраће 8 бироа/фирми које ће позвати у позивни анонимни урбанистичко архитектонски конкурс. Сви позвани учесници (8 учесника/тимова) конкурса добиће  једнаковредна обештећења, без обзира на прву награду, уколико задовоље пропозиције конкурса, у бруто износу од по 2.000 еура. Пројект техничке подршке, као донација ЕУ, ослобођен је плаћања ПДВ-а.

Жири ће имати 7 чланова и биће састављен од представника града Краљева, МГСИ и IPF3 тима за техничку подршку Пројекту и Удружења архитеката Србије.

Позивни конкурс ће бити реализован у периоду од средине јула до средине септембра 2015. године, а закључење уговора за пројектовање до средине октобра 2015. год.

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ КРИТЕРИЈУМИ

Предуслови које фирма или конзорцијум фирми треба да задовоље:

 • Израђени комплетни главни пројекти по којима су изведена мин. 3 пројекта високоградње у укупној површини већој од 8.000m2 (у последњих 10 година, односи се на конзорцијум),
 • Закључен Споразум о партнерству између носиоца посла и осталих чланова партнерства (привредна друштва и предузетници) ради заједничке реализације израде пројектне документације за Пројект урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, као доказ о сарадњи на конкретном послу.

Фирме које желе да уђу у процес претквалификација треба да доставе:

 1. Писмо о намерама, са основним подацима о фирми, изјавом да ли самостално учествује или у сарадњи са другим фирмама: назив главног и осталих чланова партнерства или носиоца посла и коопераната, са именом лица одговорног за Пројект и контактима. (У случају да  фирма не поседује лиценциране пројектанте за све потребне фазе, закључује Споразум о партнерству са другим привредним друштвима или предузетницима)
 2. Споразум о  партнерству закључен ради заједничке реализације израде пројектне документације за Пројект урбане регенерације стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву, у случају да конкурише више фирми заједно. Споразум о партнерству у коме је приказано учешће свих чланица у процентуалном износу, потписују представници свих чланица и оверавају га печатима. Изузетно, могу бити прихваћени у разматрање и директни уговори фирме носиоца посла са лиценцираним пројектантом, сачињени за потребу овог Пројекта.
 3. Основне податке о фирми која би била носилац посла: датум оснивања, број запослених, завршни финансијски извештаји за 2013. и 2012. год.
 4. Најзначајније референце које фирма, односно водећи архитект поседује и то.
  • Награде и признања у последњих 10 година.
  • Комплетни главни пројекти објеката високоградње који су изведени у последњих 10 година. Референца треба да садржи назив и локацију пројекта, бруто површину објеката, назив инвеститора и период градње.
  • Пројекти из области становања и социјалног становања у последњих 10 година (изведени и неизведени). Референца треба да садржи назив и локацију пројекта, бруто површину објеката, назив инвеститора и период градње, у случају да је пројект изведен, фотографије објекта.
 5. Радне биографије одговорних пројектаната за следеће фазе пројектовања: архитектура, конструкција, водовод и канализација, термотетхничке инсталације, инсталације слабе и јаке струје, против пожарна заштита, енергетска ефикасност, лифтови.

Наведена документација доставља се у електронском облику у једном ПДФ фајлу. Писмо о намерама са основним подацима и радне биографије одговорних пројектаната дају се на енглеском и српском језику, а остала документа на српском. Споразум о  партнерству предаје се као скенирани документ.

Документација се шаље до понедељка, 6. јула 2015 на следеће мејл адресе:
luis.mezzano@wbif-ipf3.eu
cc: sas-dab@eunet.rs и office@pur.rs

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ

Инвеститор конкурса и израде пројектне документације, IPF Техничка подршка Пројекту, одлучиваће о избору 8 учесника / тимова, на основу следећих параметара:

 • Референце у израђеним главним пројектима по којима су изведени објекти,
 • Референце о свим пројектима из области становања, а посебно социјалног становања,
 • Референце водећих архитеката.

 

Позив је отворен за све заинтересоване фирме и постављен је на интернет страницама УАС и ДАБ, Пројекта урбане регенерације у Краљеву и Града Краљева на дан 25.06.2015.